Dò nhanh kết quả số truyền thống

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Dò nhanh kết quả số lô tô

Số cần dò: 
Chọn ngày: 
 

Trực tuyến:
   Lượt truy cập:

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 25/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  63  ĐẦU  139
 CUỐI  97  CUỐI  697
 1  13  1  139
 2  17  2  157
 3  21  3  361
 4  22  4  379
 5  27  5  417
 6  38  6  589
 7  39  7  622
 8  52  8  638
 9  57  9  652
 10  61  10  697
 11  63  11  713
 12  65  12  727
 13  72  13  796
 14  79  14  821
 15  82  15  865
 16  89  16  972
 17  96  17  982
 18  97 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 24/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  51  ĐẦU  647
 CUỐI  69  CUỐI  769
 1  00  1  016
 2  03  2  023
 3  09  3  063
 4  16  4  180
 5  16  5  509
 6  19  6  522
 7  22  7  647
 8  23  8  700
 9  41  9  719
 10  47  10  769
 11  51  11  871
 12  55  12  872
 13  63  13  903
 14  69  14  916
 15  71  15  941
 16  72  16  955
 17  80  17  990
 18  90 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 23/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  27  ĐẦU  007
 CUỐI  07  CUỐI  607
 1  01  1  007
 2  03  2  047
 3  07  3  072
 4  07  4  140
 5  27  5  182
 6  28  6  237
 7  37  7  401
 8  40  8  469
 9  47  9  474
 10  69  10  494
 11  71  11  528
 12  72  12  603
 13  74  13  607
 14  78  14  671
 15  81  15  778
 16  82  16  781
 17  84  17  784
 18  94 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 22/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  86  ĐẦU  871
 CUỐI  46  CUỐI  946
 1  01  1  001
 2  02  2  044
 3  04  3  169
 4  11  4  257
 5  36  5  304
 6  37  6  357
 7  37  7  467
 8  44  8  495
 9  46  9  502
 10  57  10  511
 11  57  11  575
 12  67  12  799
 13  69  13  836
 14  71  14  871
 15  75  15  937
 16  86  16  937
 17  95  17  946
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 21/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  65  ĐẦU  422
 CUỐI  67  CUỐI  067
 1  03  1  025
 2  07  2  056
 3  16  3  067
 4  22  4  103
 5  25  5  171
 6  26  6  175
 7  35  7  191
 8  40  8  240
 9  56  9  294
 10  60  10  396
 11  65  11  422
 12  67  12  560
 13  71  13  616
 14  75  14  726
 15  91  15  807
 16  93  16  893
 17  94  17  935
 18  96 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 20/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  25  ĐẦU  201
 CUỐI  79  CUỐI  579
 1  01  1  016
 2  03  2  201
 3  09  3  225
 4  13  4  284
 5  14  5  313
 6  16  6  336
 7  16  7  366
 8  17  8  417
 9  25  9  445
 10  25  10  474
 11  36  11  494
 12  45  12  514
 13  66  13  579
 14  66  14  703
 15  74  15  709
 16  79  16  716
 17  84  17  866
 18  94 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 19/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  84  ĐẦU  418
 CUỐI  51  CUỐI  151
 1  03  1  004
 2  04  2  043
 3  09  3  089
 4  11  4  136
 5  18  5  151
 6  22  6  228
 7  28  7  381
 8  35  8  418
 9  36  9  435
 10  43  10  522
 11  47  11  609
 12  51  12  672
 13  72  13  790
 14  81  14  803
 15  84  15  811
 16  87  16  847
 17  89  17  887
 18  90 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 18/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  12  ĐẦU  717
 CUỐI  50  CUỐI  550
 1  12  1  031
 2  17  2  055
 3  24  3  124
 4  27  4  132
 5  31  5  159
 6  32  6  258
 7  34  7  269
 8  50  8  289
 9  51  9  351
 10  55  10  434
 11  58  11  464
 12  59  12  470
 13  63  13  472
 14  64  14  550
 15  69  15  717
 16  70  16  927
 17  72  17  963
 18  89 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 17/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  97  ĐẦU  098
 CUỐI  64  CUỐI  664
 1  01  1  051
 2  02  2  087
 3  06  3  098
 4  09  4  109
 5  30  5  199
 6  31  6  278
 7  34  7  301
 8  45  8  371
 9  48  9  531
 10  51  10  548
 11  64  11  664
 12  71  12  682
 13  78  13  706
 14  82  14  734
 15  87  15  830
 16  97  16  845
 17  98  17  902
 18  99 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 KẾT QUẢ XỔ SỐ LÔ TÔ NGÀY: 16/04/2018

 2 số  3 số
 ĐẦU  24  ĐẦU  024
 CUỐI  03  CUỐI  303
 1  03  1  024
 2  22  2  049
 3  24  3  077
 4  24  4  187
 5  33  5  303
 6  40  6  347
 7  47  7  422
 8  48  8  433
 9  48  9  598
 10  49  10  648
 11  75  11  675
 12  77  12  687
 13  87  13  740
 14  87  14  797
 15  89  15  889
 16  97  16  948
 17  97  17  997
 18  98 18 X
 

Để in kết quả XS lô tô, mời bạn nhấn vào đây

In kết quả

 Giá vàng
ĐVT: tr.đồng/lượng
Loại Mua Bán
 Tỷ giá ngoại tệ
   Tin chứng khoán
HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
(Nguồn VnEpress)